2e5f9f951ea924e81182a84b55bd6fdf

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA

2e5f9f951ea924e81182a84b55bd6fdf

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług Newsletteru (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady, warunki i zasady świadczenia usługi elektronicznej.

2. Usługodawcą świadczącym usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.) jest Chantal Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie, ul. Wspólna 1, 05- 462 Wiązowna, nr NIP: 5322104831, nr REGON: 525122107 wpisana do KRS pod numerem 0001032547. Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

4. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).

6. Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

7. Niniejsze zapisy Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG NEWSLETTER

1. Usługobiorca, aby skorzystać z usługi Newsletter powinien posiadać co najmniej: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) posiadające standardowy system operacyjny; b) zaktualizowana przeglądarka internetowa; c) czynny i poprawnie skonfigurowany adres poczty elektronicznej e-mail.

2. Aby skorzystać ze świadczonej przez Usługodawcę usługi Newsletter należy: a) podać swój adres poczty elektronicznej (e-mail), zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków świadczenia usług Newsletteru oraz polityki prywatności; b) wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity); c) zaakceptować warunki świadczenia usług Newsletter; d) zaakceptować Politykę prywatności; e) kliknąć przycisk „Zapisz się”.

3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter dochodzi z chwilą  kliknięcia przycisku „Zapisz się”, po uprzednim dopełnieniu warunków określonych w pkt 10.powyżej. W tym momencie następuje przesłanie wskazanego adresu e-mail do Usługodawcy oraz rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

4. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest całkowicie dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do skorzystania usługi Newsletter. Brak zgody stanowi przeszkodę do świadczenia usługi.

5. Usługodawca świadczy usługę Newsletter bezpłatnie. Usługa Newsletter świadczona jest w nieregularnych odstępach czasu.

6. W ramach usługi Newsletter Usługodawca przesyła Usługobiorcy na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomości zawierającej informacje handlowe nt. produktów i zabiegów oferowanych przez Usługodawcę aktualnie dostępnych jak i planowanych do sprzedaży, informacje o promocjach, informacje o szkoleniach fryzjerskich, informacje nt. surowców wykorzystywanych do produkcji kosmetyków, informacje o wydarzeniach z życia firmy oraz branży kosmetycznej i fryzjerskiej,  informacje o organizowanych i sponsorowanych konkursach.

3 CZAS TRWANIA ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY

1.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia usługi Newsletter oraz rozwiązać Umowę, bez podania przyczyny. W tym celu należy wysłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: rezygnacja@chantal.com.pl Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

2. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług Newsletter w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek: a) zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter w ramach prowadzonej działalności przez Usługodawcę; b) zmiana przepisów prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną wpływająca w sposób istotny na zakres wzajemnych praw i obowiązków; c) zmiana warunków technicznych lub technologicznych wpływająca w sposób istotny na brak możliwości świadczenia usługi.

3. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług Newsletter ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę jednego z obowiązków wynikających z § 4. Regulaminu.

4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newsletter przez Usługodawcę następuje przez wysłanie stosownego oświadczenia na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej w trakcie zamówienia usługi Newsletter.

4 OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

Usługobiorca zobowiązany jest do: a) przestrzegania postanowień Regulaminu.- podawania usługodawcy prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usługi Newsletter; b) informowania Usługodawcy o zmianie danych, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usługi Newsletter; c) powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich; d) powstrzymywania się od działań, które mogą w jakikolwiek sposób utrudniać lub uniemożliwiać działanie usługi Newsletter.

5 REKLAMACJA

1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Usługodawcę, a wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Usługobiorca może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: marketing@chantal.com.pl W reklamacji Usługobiorca powinien opisać sprawę, podać dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, tj. co najmniej adres e-mail, imię i nazwisko oraz ewentualnie podać swoje żądanie. 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres e-mail, z którego została wysłana wiadomość zawierająca reklamację.

6 KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu poniże informacje nt. przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest CHANTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnowie, ul. Wspólna 1, 05-462 Wiązowna; nr NIP: 5322104831, nr REGON: 525122107 wpisana do KRS pod numerem 0001032547 (dalej: „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora: e-mail it@chantal.com.pl bądź korespondencyjnie: CHANTAL Sp. z o.o. Duchnów, ul. Wspólna 1, 05-462 Wiązowna.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane, które zostały nam dobrowolnie podane w Formularzu Newsletteru lub wskazane w zgłoszeniu reklamacji.

4. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług Newsletter jest warunkiem zawarcia umowy, brak ich podania uniemożliwi bowiem zawarcie i/lub realizację umowy. Podanie danych w celu przesyłania informacji handlowej jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu, tj wysyłania przez Administratora informacji handlowej.

5. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne i marketingowe.

6. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług; wiążące decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

7. Dane osobowe przetwarzamy: a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie udzielonej zgody tam, gdzie została ona wyrażona oraz we wskazanym i ściśle określonym celu, tj. w celu przesyłania przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług Newsletter, której osoba, której dane dotyczą jest stroną; c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: - komunikacji pomiędzy Administratorem a osoba, której dane dotyczą; - tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszej oferty i usług oraz dostosowywaniu ich do Państwa preferencji; - ustalenia i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. Przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać: a) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu ważności udzielonej zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; b) w przypadku realizacji i zawarcia umowy, komunikacji pomiędzy Państwem a administratorem do czasu rozwiązania umowy, zaś w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami najpóźniej do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń (okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi) - dla konsumentów - 6 lat, dla roszczeń powstałych przed 09.07.2018 r. – 10 lat dla konsumentów; 3 lata – dla przedsiębiorców; d) w przypadku przetwarzania danych w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na udoskonalaniu naszej oferty i usług oraz dostosowywaniu ich do Państwa preferencji dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat licząc od daty zapisania się na newsletter.

9. Hosting danych oraz przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w siedzibie Administratora tj. w Duchnowie, ul Wspólna 1, 05-462 Wiązowna.

10. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: - prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) - prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), - prawo żądania usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) - prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), - prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawi do wycofania zgody w dowolnym momencie oraz przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Żądania w sprawie realizacji przysługujących praw można złożyć wysyłając wiadomość na adres e-mail: marketing@chantal.com.pl lub korespondencyjnie wysyłając list na adres: CHANTAL Sp. z o.o. Duchnów ul. Wspólna 1, 05-462 Wiązowna.

12. W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: marketing@chantal.com.pl; lub list na adres: Duchnów ul. Wspólna 1, 05-462 Wiązowna. Rozpatrzymy skargę i podejmiemy działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.

13. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod linkiem/ dostępnej tutaj. Zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką prywatności, w toku procesu subskrypcji Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz podlegają ochronie prawnej wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie (możliwość zapoznania się z nim w toku procesu rejestracji w ramach usługi Newsletter), a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2021 r.

Zarezerwuj sobie miejsce


Umów szkolenie stacjonarne, wyjazdowe lub online.

Zadzwoń pod nr 500 278 324

lub napisz email pod jeden ze wskazanych adresów

GDZIE KUPIĆ